LID VAN NTI NLP GILDE

Ethische code

Logo NTI NLP Gilde Aan het NTI NLP Gilde is een ethische code verbonden. De Ethische Commissie – de Gilderaad – bewaakt de kwaliteit van de beroepsgroep en stimuleert de professionalisering. Het is een richtlijn voor het ethisch handelen van de professionele trainer en begeleider. Daarnaast is de begeleider aan de hand van de code aanspreekbaar op zijn handelen. Met name in onze beroepsgroep waarin veiligheid, contact en inmenging in de leefwereld van de cursist/cliënt zo normaal is, vraagt dit contact om een gezonde begrenzing. Een Gildelid onderschrijft en handelt conform de ethische code.

Geschillen en klachten

De Gilderaad onderzoekt geschillen tussen leden van het NTI NLP Gilde en hun cursisten en/of cliënten. Zowel het gildelid als de cliënt kan de Gilderaad verzoeken om een onderzoek.

De Gilderaad oordeelt in eerste instantie over de ontvankelijkheid van het geschil.
Dit betekent dat:
– er al contact is geweest over het geschil tussen het gildelid en de cursist of cliënt;
– het een geschil betreft dat getoetst kan worden aan de ethische code;
– er geen andere instantie bezig is met de behandeling van het geschil.
Een geschil kan schriftelijk worden ingediend. Daarin wordt gemotiveerd aangegeven waar het geschil of de klacht betrekking op heeft en wat het verzoek is.
De sanctie die de Gilderaad aan het gildelid kan opleggen is tijdelijke of permanente schorsing van het lidmaatschap. Gedurende de schorsing vervallen alle rechten en plichten van het gildelidmaatschap.

In principe is de uitspraak van de Gilderaad bindend. Dat wil zeggen dat het gildelid zich hieraan heeft te houden en dat ook de Gilderaad niet terugkomt op een eerder gegeven advies. Indien achteraf sprake blijkt te zijn van nieuwe feiten en omstandigheden die een ander advies tot gevolg hadden kunnen hebben, kan een geschil opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. Uiteraard staat het beide partijen vrij om het geschil vervolgens voor te leggen aan een externe instantie of de rechter.