Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EVELINE DEN BOOGERT COACHING EN TRAINING

Artikel 1 Definitie

Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Eveline den Boogert Coaching & Training opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan de training of andere vorm van opleiding of onderwijs, aangeboden door Eveline den Boogert Coaching & Training . De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Eveline den Boogert Coaching & Training en opdrachtgever. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Opdracht/offertes 

3.1 Eveline den Boogert Coaching & Training verbindt zich ten behoeve van opdrachtgever tot het verrichten van enkele diensten, zoals weergegeven in het aanbod of de offerte, opgesteld door Eveline den Boogert Coaching & Training. Vorm en inhoud van deze diensten zullen in onderling overleg worden vastgesteld en aan de hand van de ontwikkelingen zonodig worden bijgesteld.

3.2 De overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de desbetreffende opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door deze is verstrekt aan Eveline den Boogert Coaching & Training, dan wel wanneer Eveline den Boogert Coaching & Training met de dienstverlening een aanvang heeft gemaakt.

3.3. Eveline den Boogert Coaching & Training ontvangt een honorarium zoals vastgelegd in het aanbod of offerte.

3.4. Al onze offertes hebben een geldigheidsduur van een maand na dagtekening.

3.5. Onze facturen kennen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 4 Wijziging, opschorting en ontbinding 

4.1. Indien in de acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Eveline den Boogert  Coaching & Training schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

4.2. Eveline den Boogert  Coaching & Training is gerechtigd door een enkele schriftelijke mededeling elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan Eveline den Boogert  Coaching & Training– indien zij met deze informatie bekend was geweest – de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een opdrachtgever werd verstrekt.

Artikel 5. Annulering 

5.1. Indien er omstandigheden van de zijde van Eveline den Boogert Coaching & Training zijn waardoor de training niet kan doorgaan, wordt aan de deelnemers een voorstel gedaan voor een nieuwe datum. Indien het bepalen van een nieuwe datum onmogelijk is, wordt aan opdrachtgever het vooruitbetaalde cursusgeld gerestitueerd.

5.2. Na de totstandkoming van de overeenkomst geldt voor de opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen.

5.3. Opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door Eveline den Boogert Coaching & Training bevestigde email.

5.4. Opdrachtgever kan de training schriftelijk per brief of per e-mail annuleren. Bij annulering geldt de volgende staffel: 30% van het totaalbedrag bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de eerste cursusdag. Bij annulering tussen één maand en twee weken is 50% van het totale cursusgeld verschuldigd, bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de training 100% van het totale cursusgeld.

5.5. Indien de factuur voor opdracht reeds betaald is, en restitutie nodig is, zal restitutie binnen 14 dagen plaatsvinden.

5.6. Vervanging van een verhinderde deelnemer is bij aanvang van het traject mogelijk, mits de vervanger aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet.

Artikel 6: Overmacht

6.1. De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;

6.2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

6.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte (incl. van haar personeel), stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen;

6.4. Eveline den Boogert Coaching & Training heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderd intreedt nadat Eveline den Boogert Coaching & Training zijn verplichtingen had moeten nakomen;

6.5. Voor zoveel Eveline den Boogert Coaching & Training ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Eveline den Boogert Coaching & Training gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Communicatie 

7.1. Gedurende de loop van de overeenkomst zullen de opdrachtgever en Eveline den Boogert  Coaching & Training regelmatig met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken, de opdracht betreffende.

7.2. Eveline den Boogert  Coaching & Training verplicht zich alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die door of namens de opdrachtgever noodzakelijk of gewenst wordt geacht ter uitvoering, ter toepassing en ter controle van het in de overeenkomst overeengekomene, alles in de meest ruime zin des woords, doch met inachtneming van de privacy van betrokken partijen.

7.3. De opdrachtgever is verplicht op verzoek van Eveline den Boogert Coaching & Training alle benodigde informatie te verstrekken.

7.4. Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief of mail een langere verwerkingstijd vragen, dan zal Eveline den Boogert Coaching & Trainingopdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1. Eveline den Boogert Coaching & Training spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. De werkzaamheden van opdrachtnemer hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

8.2. Eveline den Boogert Coaching & Training is tegenover de opdrachtnemer en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

8.3. Eveline den Boogert Coaching & Training is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4. Eveline den Boogert Coaching & Training is niet aansprakelijk in geval opdrachtgever, deelnemer en/of een derde mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

8.5. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid 

9.1. Alle informatie die opdrachtgever verstrekt is vertrouwelijk voor Eveline den Boogert Coaching & Training, haar medewerkers en docenten. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven bedoelde geheimhoudingsverplichtingen in stand.

9.2. Eveline den Boogert Coaching & Training is toegetreden tot het NTI-NLP Gilde en onderschrijft als gildelid de door NTI-NLP Gilde gehanteerde ethische code. Deze code heeft betrekking op de kwaliteitshandhaving en kwaliteitsbewaking van onze activiteiten, de deskundigheid van onze docenten en de wijze waarop we met klanten communiceren. De tekst van deze ethische code is te vinden op de website van Eveline den Boogert Coaching & Training. Al onze activiteiten worden gehandeld in de geest van deze gedragscode.

Artikel 10: Betaling

10.1. Betaling dient te geschiede binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingstermijn niet op. Eveline den Boogert Coaching & Training is gerechtigd vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag te verlangen;

10.2.Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen 14 dagen c.q. binnen de overeengekomen termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

10.3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Eveline den Boogert Coaching & Training op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

10.4. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11. Intellectueel eigendom 

11.1 Intellectueel eigendom: Het auteursrecht op de door Eveline den Boogert Coaching & Traininguitgegeven boeken, trainingsmaterialen, manuals, sheets, en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij Eveline den Boogert Coaching & Training. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eveline den Boogert  Coaching & Trainingmag in welke vorm dan ook uit de materialen niet worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

11.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen en dergelijke die voortkomen uit de werkzaamheden van Eveline den Boogert Coaching & Training berust uitsluitend bij Eveline den Boogert Coaching & Training.

Artikel 12. Klachten en geschillen 

12.1. Mocht opdrachtgever of deelnemer een inhoudelijke of procedurele klacht hebben, dan zullen zij binnen 2 weken een reactie ontvangen van Eveline den Boogert Coaching & Training. Binnen ten minste vier weken wordt de klacht behandeld. Mocht de klacht niet binnen deze termijn afgehandeld kunnen worden, dan zal opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Dan zal ook een indicatie gegeven worden wanneer er wel uitsluitsel gegeven kan worden. Eveline den Boogert Coaching & Training zal hierin de vertrouwelijkheid in acht nemen.

12.2. Allereerst zal alle moeite worden gedaan om samen met opdrachtgever het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde, de voorzitter van de geschillencommissie van het NTI-NLP Gilde, of P.M. van der Meer worden ingeschakeld. De uitspraak van deze derde is dan bindend voor Eveline den Boogert Coaching & Training. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

12.3. Klachten zullen gedurende 3 jaar worden gearchiveerd en daarna worden vernietigd. Eveline den Boogert Coaching & Training is lid van het NTI-NLP Gilde. Voor klachten en geschillen zullen wij de procedure van het NTI-NLP Gilde aanhouden. Deze klachtenprocedure is op onze website te downloaden.

12.4. Op de overeenkomsten en de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.